GDPR - insamling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), reglerar hur man får hantera personuppgifter och vilka rättigheter den som blir registrerad har. GDPR ersatte personuppgiftslagen (PUL) från och med den 25 maj 2018, men är mer omfattande än vad personuppgiftslagen var.

Den nya dataskyddsförordningen är gemensam i alla EU/EES-länder och påverkar alla som hanterar personuppgifter om identifierbara personer. Det innebär att alla företag, organisationer och de flesta myndigheter berörs av GDPR. Myndigheter som hanterar personuppgifter som ingår i brottsbekämpande verksamhet samt säkerhets- och underrättelsetjänster är undantagna lagen.

---

Enligt vår stadgar (§10:4) skall samfälligheten "föra förteckning över delägande fastigheter och ägare därav" och därmed omfattas vi som samfällighet av GDPR. Den lagliga grunden för att föra registret är att samfälligheten behöver informationen för att fullgöra vårt avtal med våra medlemmar.

Nedan information för samfälligheten ett register över (även kallat medlemsmatrikeln):
* Oljeklass -> används för debitering (A=Bara olja C=Ingen olja D=Hälften olja, hälften el, BC=Brända längan, Ingen olja)
* Epostadress -> används regelbundet för informationsutskick från samfälligheten till medlemmarna)
* Hemtelefon -> används normalt aldrig, men kan behövas vid behov av direktkontakt, t.ex. vid risk för fara, olycka, skada.
* Mobiltelefon -> används normalt aldrig, men kan behövas vid behov av direktkontakt, t.ex. vid risk för fara, olycka, skada.
* Lösenord till hemsidan -> varje fastighet har ett konto/inloggning till hemsidan för att t.ex. kunna administrera sina kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifterna i form av Epostadress/Hemtelefon/Mobiltelefon används för kommunikation från samfälligheten till sina medlemmar men är ej obligatoriska uppgifter för att vara medlem. För att se vilka uppgifter styrelsen har registrerade för dig och din fastighet, samt borttag av uppgifter, följ nedan länk
https://traviata.nu/?q=user
Om man helt vill ta bort sin epostadress, vänligen kontakta styrelsen (och den ansvarige för medlemsmatrikeln).

Samfälligheten lämnar även information (Oljeklass/Epostadress/Hemtelefon/Mobiltelefon) vidare till Nytorget Fastigheter AB som hjälper styrelsen med medlemsfakturering.

Om du som medlem har någon fråga kring hur Samfälligheten Traviata hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta styrelsen (och den ansvarige för medlemsmatrikeln).

Ämnesområde: