Tak

Ur stämmokallelsen 2005:

Takomläggning har skett på 74 fastigheter. I samband med omläggningen har ränndalarna byggts om, så att vattnet ej kan ligga kvar i svackor eller fickor.

Följande längor är omlagda: Ängsullsvägen 3-15, 17-29, 49-61, 63-77.

Kärrgränd: 66-76, 82-98, 100-114, 116-126, 132-148, 150-162.

Många fastighetsägare lät samtidigt byta ut sin takkupol, då dessa efter ca 35 år har blivit mycket sköra. Innan omläggningen hade vi en del reparationer, som uppgick till en kostnad av 56 271,00. Vi beräknar att utföra resterande omläggningar om tre till fyra år, beroende på kommande skadesituation.

Ansvarig för taken i styrelsen har varit Kjell Larsson Ä-17.
---

TAKPAPPSHISTORIA

Taken började vara ett problem redan 1977 och då företrädevis i etapp I. Erik Stenberg tillhörde dem som tidigt propagerade för effektiva åtgärder, men inte förrän 1985, då vi under 1984 hade haft en reparationskostnad på 148.000 kr., kom beslut på att anlita en konsult, vars förslag utmynnade i ett stämmobeslut 1986 att lägga om samtliga tak och att ta opp härför behövliga lån.

Den totala omläggningen kostade 1.790.000 kr. De sämsta taken lades om först och omläggningen var helt klar 1991.

Reparationskostnaden gick nu ned till i genomsnitt 15.000kr/år under en 6-årsperiod, varefter den ökade till 52.000kr år 1997. Vi gjorde då en totalöversyn med nyklistring av samtliga tak, och detta kostade 230.000kr och detta resulterade under 1998-1999 med en årlig reparationskostnad av c:a 20.000kr.

För detaljer, se tabell och diagram.

För framtiden, när nuvarande beläggning tjänat ut, bör enligt min mening:

1. Etapp I:s ränndalar få ökat fall.
2. Samtliga ränndalar kläds med galvaniserad plåt.
3. Ovanpå den gamla pappen läggs av skiffermjöl pressade plattor, väl täckande över plåten.

Stockholm den 29 oktober 2000

Dag Vendil

Ämnesområde: