Traviata stadgar samfällighetsförening

TRAVlATA STADGAR SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
1990-01-01

Stadgar för Traviata samfällighetsförening, bildad enligt lagen ( 1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, fastställda vid sammanträde 1976-12-17. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 FIRMA: Föreningens firma är Traviata samfällighetsförening.

§ 2 SAMFÄLLIGHET: Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet, inom kvarteret Traviata, tillkommen genom anläggningsbeslut 1976-12-17 (D nr 1 :478170) omfattande:

· vägar och andra förbindelseleder

· grönområden med trädgårdsanläggningar i lekplatser, stödmurar, staket och jordvallar

· garage- och förrådsbyggnader

· oljetankanläggning

· centralantennanläggningar

· belysningsanordningar

· distributionsledningar för kallvatten, avlopp, elektricitet och olja

· gavel- och takstegar

· takpapp.

§ 3 GRUNDERNA FOR FÖRVALTNINGEN: Föreningen har till ändamål att svara för tillsyn, reparation, underhåll och drift av o gemensamhetsanläggningen i enlighet med vad som bestämts vid bildandet, dessa stadgar och de föreskrifter som föreningsstämma meddelar.

§ 4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfälligheten.

§ 5 SAMFÄLLIGHETENS BRUKANDE: Samfälligheten skall av medlem brukas i överensstämmelse med sitt ändamål och efter de föreskrifter som föreningsstämma och styrelsen meddelar. Medlem är vidare skyldig att hålla till anläggningen anslutna men till delägarfastigheten hörande ledningar och installationer i sådant skick att driften av samfälligheten inte äventyras, försvåras eller fördyras.

Föreningen äger rätt att erhålla tillträde till delägarfastighet för att avläsa mätare samt för att utöva tillsyn, underhåll och reparation på samfällighetens anläggningsdelår samt för kontroll av att medlems underhållsskyldighet fullgörs beträffande ledningar och installationer som är anslutna till gemensamhetsanläggningen.

§ 6 STYRELSE säte, sammansättning: För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Stockholms kommun. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt fyra suppleanter . Styrelsen tecknar föreningens firma. Styrelsen äger uppdra åt ordföranden att tillsammans med en annan styrelseledamot teckna föreningens firma. Styrelsen äger vidare uppdra åt kassaförvaltare att ensam teckna föreningens firma beträffande utbetalningar från bank, postgiro eller motsvarande.

§ 7 STYRELSE VAL Styrelseledamöter och suppleanter väljes vid ordinarie föreningsstämma för tiden intill ordinarie stämma två år senare. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.
Första gången val äger rum skall dock minst tre ledamöter och två suppleanter väljas på allenast ett år.

§ 8 STYRELSE KALLELSE föredragningslista : Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Kallelse, som skall innehåIla uppgift om förekommande ärenden, skall vara ledamöterna tillhanda minst tre dagar före sammanträdet. Suppleanter skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. För behandling av brådskande ärende får kallelse och underrättelse ske muntligen och inom kortare tid än nyss sagts. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta tillordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträde men har ej rösträtt.

§ 9 STYRELSE beslutsförhet,protokoll : Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst fyra styrelseledamöter är, närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga protokoll ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst fyra av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger avge reservation mot beslutet. Sådan reservation skall avges före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 10 STYRELSE förvaltning : Styrelsen skall

I. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3. till revisorerna senast fem veckor före årsstämma överlämna styrelseprotokoll och redovisningshandlingar för närmast föregående år ,

4. föra förteckning över delägande fastigheter och ägare därav,

5. årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 11 REVISION För granskning av styrelsens förvaltning enligt dessa stadgar skall medlemmarna på ordinarie stämma utse två revisorer och två revisorsuppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 12 RÄKENSKAPS- PERIOD: Föreningens räkenskapsperiod omfattar kalenderår.

§ 13 FÖRENINGS- STÄMMA Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra stämma utlyses om styrelsen så beslutar eller minst en femtedel av föreningens medlemmar så begär.

Stämma är föreningens beslutande organ. Styrelsen skall bereda medlemmarna tillfälle att under två veckor före stämma ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgängliga för granskning under samma tid.

§ 14 KALLELSE TI LL STÄMMA och andra MEDDELANDEN: Kallelse till stämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma. I kallelsen skall anges OCH ANDRA vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg skriftligen bringas till medlemmarnas kännedom.

§ 15 MOTIONER Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad samma år. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion till stämman. Styrelsen skall i erforderlig omfattning bereda avgivna motioner samt hålla dem tillgängliga för medlemmarna.

§ 16 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas.

1. val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Val två Justeringsman tillika rösträknare .
3. fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning
4. fastställande av dagordning

5. styrelsens och revisorernas berättelser 6. ansvarsfrihet för styrelsen

7. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

8. ersättning till styrelsen och revisiorerna

9. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsländ

10. val av styrelseledamöter och suppleanter samt utseende av styrelseordförande

11. val av revisorer och revisorsuppleanter

12. val av två ledamöter till valberedningen

13. eventuella övriga frågor

14. meddelande av plats där stämmoprotokollet och övriga handlingar hålles tillgängliga samt form för tillställande av dessa handlingar till medlemmarna.

§ 17 ÖVERSKOTT I VERKSAMHETEN : Stämma beslutar om hur överskott i verksamheten skall behandlas. Om överskott fördelas på medlemmar skall så ske efter medlemmarnas andel i samfälligheten.

§ 18 STÄMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Beslut om ändring av dessa stadgar får ske endast om det angivits i kallelse till stämma eller anmälts vid föregående stämma. Förslaget till ändring bör bifogas kallelsen. För övrigt gäller i fråga om omröstning, ändring av stadgar m.m 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter. Varje fastighet äger en röst. När omröstning företas skall i protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, ombud m.m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE: Stämmoprotokoll utformas såsom beslutprotokoll och skall justeras inom två veckor efter stämman samt därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

ANMÄRKNING Om talan mot föreningsstämmobeslut stadgas i 53 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

Ämnesområde: