Information om områdets skötsel

Här finns information om områdets skötsel

Vem tar hand om skötseln

Samfällighetens gemensamma gångvägar, parkeringar och vägar underhålls både sommar och vintertid av Tingvalla. Tingvalla har arbetat i många år med vårt område och känner det väl. De huvudsakliga arbetsmomenten sköter Tingvalla om att planera och utföra baserat på aktuellt behov, utom skräpplockning som sker veckovis på sommaren och varannan vecka på vintern.

Vad ingår i arbetet

Huvudsakliga arbetsmoment som ingår i sommarskötsel:

  Gräsklippning
  Skräpplockning
  Sopning av gångvägar och lekplatser
  Rensning av ogräs
  Uppsamling av löv
  Häckklippning (normalt 2 ggr/år)

Huvudsakliga arbetsmoment som ingår i vinterskötsel:

  Plogning och handskottning:
  Sandning
  Skräpplockning

Övriga arbeten som kan behöva göras för att hålla våra gemensamma ytor snygga och prydliga beställer vi i styrelsen vid behov. Exempelvis:

  Klippning av träd
  Nyanläggning av gräsmattor, buskage, träd och liknande
  Bortforsling av snö från garage
  Slamsugning av brunnar

Klippning av buskar

Det är varje fastighetsägares ansvar att beskära sina buskar och träd som når utanför den egna tomten. Alla buskar och träd ska hållas inom den egna tomten och inte sticka ut över parkeringar, gångvägar eller allmänningar! Tänk på att detta gäller minst 4,5 meter upp i luften! Ni som har gatubelysning i anslutning till er tomt måste klippa buskar och träd så att belysningen inte är skymd.

Övergripande framtidsplaner för våra grönområden

Eftersom vårt område efter 40 år blivit ett ”väl uppvuxet” område börjar det i vissa fall bli dags att föryngra de träd och buskar som blivit för stora för den plats de växer på. Styrelsen kommer att successivt föryngra eller byta de träd och buskar som p.g.a. storlek, skador och sjukdomar inte längre bör vara kvar där de står. I de flesta fall kommer vi att ersätta dessa med något annat träd eller buskage för att behålla den trivsamma miljö som finns idag

Har ni synpunkter

Om ni har synpunkter, förslag eller idéer på hur vi kan förbättra våra gemensamma ytor och göra området ännu trivsammare, kontakta styrelsens ansvarige för grönområden, se www.traviata.nu/?q=styrelsen