Laddboxar - svar på vanliga frågor

Här nedan följer några vanliga frågor och svar kring den installation av laddboxar som planeras

När sätter arbetet igång?
Planen är att sätta igång i januari.

När kommer arbetet att vara klart?
Vad gäller delen att installera laddboxar inne i garagen är den uppskattade tiden 3månader vilket skulle innebära att det skulle vara klart i april.
En annan del av arbetet innebär att förstärka inkommande el till vårt område och våra garage och detta är lite mer osäkert eftersom kontakt med Ellevio kan ske först när vi har ett beslut i frågan. Men så fort vi har det kommer Ellevio att kontaktas. Det kommer dock gå att nyttja laddboxarna innan förstärkning av el skett.

Hur kommer vi (medlemmarna) att påverkas under installationstiden
Enligt uppgift från vår leverantör Newel räcker det med att man lämnar lite utrymme mellan bil och vägg för montage under tiden installations-teamet jobbar med just det garaget, d.v.s. man kan fortsätta nyttja sin plats under tiden. Tidsplan för när respektive garage/länga skall arbetas i kommer informeras i tid.

De som idag har ett extra uttag uppe, vad händer med dessa?
Tyvärr har detta inte varit en helt enkel fråga och vi har ännu inget svar. En tanke med den föreslagna installationen av laddboxarna är att man i systemet får kontroll över det totala uttag av el som görs i garagen (för att på smartast/mest ekonomiska sätt fördela till alla samtidiga brukare) men något förenklat minskas den totala kapaciteten i systemet om man måste reservera kraft till extra uttag. Ev. går det att koppla extra uttag direkt från laddboxen men detta kräver ingrepp i boxen och vi har ännu inte fått ok på detta från leverantören.
Så i nuvarande lösningsförslag så kan extra uttagen inte behållas, men styrelsen kommer fortsätta jobba med leverantören för att om möjligt hitta en lösning.

Om man vill ha sin laddbox på ovanplatsen istället för nere i garaget, är det möjligt?
Idag innefattar lösningen med den smarta distributionen trådlösa accesspunkter i taket i nedervåningen endast. Det är inte verifierat att det trådlösa nätet räcker till ovanvåningen... I vissa garage kan det vara ok
i andra inte. Detta kan också bero på vilken plats det gäller (t.ex. på platser längst ut kan det vara problem). Detta skulle kunna gå att lösa med att installera extra accesspunkter på ovanvåningen, men om det är många som är intresserade av detta bör ev. lösningen ritas om och el dras ut även till ovanvåningen. Detta skulle dock innebära en merkostnad.
Idag är lösningen att laddboxarna endast kommer finnas på samtliga platser nere under tak i garaget, men styrelsen kommer fortsätta jobba med leverantören i frågan.

Om man vill ha 2 laddboxar, d.v.s både upp och nere, går det att få mot en extra avgift?
Styrelsen har bestämt att det endast är en laddbox per fastighet som gäller och det är det vi sökt bidrag för.
I beslutet finns avväganden dels kring att elen skall räcka till alla och att alla installationer skall se så lika ut som möjligt så att ev. underhållskostnader fördelas lika mellan alla fastigheter. Och att planera för installation av två laddboxar per fastigheter för samtliga medlemmar kändes inte aktuellt i detta läge.

Hur kommer laddboxarna att installeras i radgaragen?
De kommer installeras inne i garagen men vid behov borde det gå att dra ut laddkabeln i nederkant av stängd garagedörr och ut till bil som står utanför. Laddkabeln är 7m.

Måste man stå med fronten in mot väggen för att ladda?
Nej. Den fasta laddkabeln är 7m och räcker till för de som föredrar att backa in sin bil.

Är det mer brandfarligt med laddbara bilar
Det vanligaste problemet när det kommer till laddbar bil och brand är bilägare som laddar via vanligt uttag eftersom dessa inte är gjorda för belastning under lång tid (dvs över natten). Av denna anledning är det viktigt att så fort som möjligt möjliggöra säker laddning via laddboxar då dessa är gjorda för laddning över lång tid och dessutom ser till att elsystemet som helhet inte överbelastas.
Elbilar brinner inte lättare än bensin- och dieselbilar. Alla bilar kan dock självantända och börja brinna, även om risken är mindre med elbilar. Läs gärna mer här:
https://teslaclubsweden.se/ar-elbilar-brandfarliga/
Vi har dessutom varit i kontakt med vårt försäkringsbolag som inte hade några synpunkter på installation av laddboxar i garagen, förutsatt att de görs enligt gällande föreskrifter.

Ämnesområde: