Förklaring till oljedebitering och oljeklasser

Debiteringen av olja inom Traviata samfällighet bygger på en preliminär debitering i samband med att medlemsavgiften debiteras (12 ggr per år). För att fastställa den korrekta avgiften för respektive fastighet görs en avläsning av fastighetens oljemätare i början av maj varje år (den årliga oljeförbrukningen räknas inte per kalenderår utan räknas från maj månad, dvs efter årsstämman). Kostnaden för den verkliga förbrukningen jämförs då med vad som debiterats preliminärt. Om man har betalat för mycket under året återbetalas det man betalat för mycket, har man å andra sidan betalat för lite får man en extra avgift i samband med medlemsfaktureringen i juni. Det oljepris som används i beräkningen är ett genomsnittligt pris för samfällighetens kostnad för oljeinköp (dvs total inköpskostnad för olja dividerad med totalt antal liter).
Den preliminära debiteringen utgår från den oljeklass fastigheten har (anges i debiteringslängden som presenteras i samband med årsstämman).


    För närvarande finns tre oljeklasser: (den beräknade oljemängden justeras varje år beroende på tidigare års förbrukningar)

  • Klass A: ca 1950 liter/år (passar de med enbart olja som uppvärmning)
  • Klass C: Ingen olja inkopplad (elvärme, värmepump eller liknande)
  • Klass D: ca 1000 liter/år (passar de som använder olja som komplement till annan uppvärmning)

Valet av klass A eller D påverkar inte den slutgiltiga oljekostnaden för fastigheten utan endast det preliminära beloppet som betalas. I samband med avstämningen är det alltid den totalt inbetalda summan som avgör om man får pengar tillbaka eller ej. Om man under året byter uppvärmningssystem går det bra att ändra oljeklass - Kontakta styrelsens oljeansvarig.

Räkneexemplen nedan klargör förhoppningsvis resonemanget:
En fastighet som under året tillhört oljeklass A har totalt under året betalt 22250 kr i oljeavgift.
Den totala förbrukningen under året (i samband med avläsningen) var 2283 liter
Samfällighetens genomsnittliga oljepris är 10,90 kr/liter
Den verkliga kostnaden för fastigheten är då 2283 x 10,90 = 24885 kr
Fastighetsägaren får då betala ytterligare 2635 kr (22250 - 24885 = -2635 )

En fastighet har under året bytt oljeklass från A till C. De första tre inbetalningarna var enligt oljeklass A, sedan byttes värmesystemet och de två sista inbetalningarna var enligt klass C. Under året har fastighetsägaren då betalt in sammanlagt 13350 kr i oljeavgift.
Den totala förbrukningen under året (i samband med avläsningen) var 668 liter
Samfällighetens genomsnittliga oljepris är 10,90 kr/liter
Den verkliga kostnaden för fastigheten är då 668 x 10,90 = 7281 kr
Fastighetsägaren får då tillbaka 6069 kr (13350-7281=6069)